Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Harmonogram EET

Harmonogram EET

Povinnost evidovat tržby poplatníkem je rozdělena do 4 fází s termíny 1. 12. 2016, 1. 3. 2017, 1. 3. 2018 a 1. 6. 2018. Záleží na činnosti poplatníka, resp. zařazení do klasifikace NACE.

1. fáze (od 1. 12. 2016) - UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

 • NACE 55 Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny, ...)
 • NACE 56 Stravování a pohostinství (pouze tržby za stravovací služby - nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, ...)
Finanční správa vydala určitá kritéria pro případ nejasností při posouzení, zda poplatník provádějící činnost klasifikovanou pod NACE 56 musí evidovat tržby již od 1. 12. 2016 nebo od 1. 3. 2018.:

 • Povinnost evidence tržeb od 1. 12. 2016 podléhají tržby z činnosti, které jsou vymezeny klasifikací NACE 56, a současně se jedná o stravovací službu.
 • Stravovací službou se pro výklad ustanovení § 37 ZoET rozumí služba, tak jak je vymezena konstantní judikaturou evropského soudního dvora a uplatňována u daně z přidané hodnoty.

Základní vymezení stravovací služby:

1. "Provozovna pro účely stravovací služby": Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, kde jsou tyto služby tyto služby poskytovány. Za provozovnu se považuje prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti (vlastník či nájemce). Musí se jednat o veřejně nesdílený prostor. Nemusí se vždy jednat o stavebně ohraničený prostor (nemovitost), ale i prostor veřejného prostranství (pokud je vhodně ohraničen a tudíž je zamezeno využívání kolemjdoucím - předzahrádka). Rovněž se může jednat o jídelní vůz ve vlaku apod. Současně v prostoru provozovny jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb (stoly a židle, klimatizace, toalety, ...)

2. Možnost volby způsobu prodeje: Pokud provozovatel v rámci své obchodní činnosti nabízí možnost "s sebou" a zároveň i možnost přímé konzumace v prostorách provozovny, a to na základě rozhodnutí zákazníka, je nutné situaci rozlišit. Pokud dochází na základě rozhodnutí zákazníka k jinému rozsahu poskytovaných doprovodných služeb (jiný vhodnější obal pro odnesení s sebou atd.) nejedná se v zásadě o stravovací službu, ale o dodání zboží. Pokud charakter jídla nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumaci na místě zvláštní zacházení - jedná se vždy o dodání zboží (zmrzlina v kornoutu, párek v rohlíku, popcorn v krabici, ...).

Nesplní-li činnosti zařazené v kategorii NACE 56 podmínkou stravovacích služeb, podléhají tyto činnosti evidenci až od 1. 3. 2018, tj. od 3. fáze.

Tudíž například pokud provozovatel nabízí prodej jídla s možností konzumace v prostorách provozovny, ale i možnost prodeje s sebou, tak pokud bude jídla naservírováno ke konzumaci v provozovně, musí poplatník přijatou tržbu za toto jídlo evidovat již od 1. 12. 2016, ale vydá-li jídlo zákazníkovi např. do papírové tašky a zákazník si odnese jídlo s sebou, tak se nejedná o stravovací službu, ale dodání zboží a v tomto případě poplatník tržbu za takto prodané jídlo musí evidovat až od 1. 3. 2018. Pokud však poplatník, jenž nabízí obě možnosti prodeje, nechce evidenci tržeb takto dělit, smí evidovat všechny tržby již od 1. 12. 2016. Je-li činností provozovatele pouze prodej jídla s sebou (obchod s lahůdkami, stánkový prodej, rozvoz jídla), kdy je jídla vždy zabaleno do obalu, tašky či ubrousku, pak se nejedná o stravovací službu, ale vždy o dodání zboží a tudíž poplatník začne s evidencí tržeb až od 1. 3. 2018.

2. fáze (od 1. 3. 2017) - MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD

 • NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
 • NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
 • NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
 • NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
 • NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích, ...)
3. fáze (od 1. 3. 2018) - OSTATNÍ ČINNOSTI (které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích)

 • NACE 56 Stravování a pohostinství - tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)
 • NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnost (podnikatelé ve výrobě)
 • NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (pekaři, cukráři, řezníci, ...)
 • NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, ...)
 • NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní, ...)
 • NACE 75 Veterinární činnost
 • NACE 86 Zdravotní péče (lékaři a dentisté, ...)
 • a další činnosti NACE 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 ("dlouhodobé" ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

4. fáze (od 1. 6. 2018) - VYBRANÁ ŘEMESLA A VÝROBNÍ ČINNOSTI

 • NACE 13 Výroba textílií
 • NACE 14 Výroba oděvů
 • NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků
 • NACE 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • NACE 17 Výroba papíru a výrobků z papíru
 • NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních příparvků
 • NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
 • NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerální výrobků
 • NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • NACE 31 Výroba nábytku
 • NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci hraček a her, sportovních potřeb, hudebních nástrojů, ...)
 • NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení
 • NACE 43 Specializované stavební činnosti (elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači, ...)
 • NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu převážně pro domácnost ("hodinový manžel", opravář počítačů, ...)
 • NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (kadeřnice, maséři, kartářky, ...)

Obecně platí, že poplatník musí evidovat jednotlivé tržby od fáze, do které jednotlivá tržba spadá. Často však nastávají situace, kdy poplatník v jedné provozovně přijímá tržby za více různých činností, které spadají do různých fází náběhu systému EET. V těchto případech je logické, že poplatník nechce rozlišovat přijaté tržby jednotlivých činností. V této situaci může poplatník evidovat své přijaté tržby, které spadají do pozdější fáze současně s tržbami, které již evidenci podléhají. Zákon o evidenci tržeb nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti. Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z hlavní činnosti.

Minoritní činnost

Minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně. Platby z minoritní činnosti maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně. Má-li poplatník v jedné provozovně více minoritních činností, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby, ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritních činností evidovat.

V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost začít evidovat tržby i z minoritních činnosti bez dalšího posuzování kritérií.

ZDROJ: Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb