Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Evidence skutečných majitelů

Od 1. ledna 2019 jsou všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku povinny zapsat do neveřejné části veřejného rejstříku aktuální údaje o skutečných majitelích. Tato povinnost vyplývá z novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Skutečným majitelem se podle zákona č. 253/2018 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu rozumí fyzická osoba, která má právně nebo fakticky možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu či jiném právním uspořádání. V případě obchodních společností se bude jednat zejména o společníky, či akcionáře s více než 25% podílem na hlasovacích právech. Kompletní údaje o skutečném majiteli musí obsahovat jméno, datum narození, místo pobytu, státní příslušnost a údaje o podílu na hlasovacích právech či podílu na rozdělovacích prostředcích nebo jiné skutečnosti, je- li  postavení skutečného majitele založeno jinak.

Přístup k těmto údajům budou mít pouze osoby a orgány vymezené v zákoně č. 253/2008 Sb. (soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daní nebo Česká národní banka a jiné instituce). 

Poplatek za zápis do evidence činí 1000 Kč. Od tohoto poplatku jsou dosud osvobozeny osoby zapsané do veřejného rejstříku před nabytím účinnosti tohoto zákona (tedy do 31. 12. 2017), a to po dobu jednoho roku (zápis do evidence musí být učiněn do 31. 12. 2018).